Menu

Krótkie streszczenie nowego projektu!

September 11, 2019 - Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego

W projekcie weźmie udział: 47 uczniów (ucz.), 7 nauczycieli (naucz.) i 5 opiekunów (op.).

Gr. I Hiszpania – 15 ucz. (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, cukiernik), 3 naucz. (praktyka) i 1 op. Uczniowie przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów, TG.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych.

Gr. II Włochy – 16 ucz. (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, fryzjer, technik usług fryzjerskich), 3 naucz. (praktyka) i 2 op. Uczniowie przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów i AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Gr. III Portugalia – 16 ucz. (fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik analityk), 1 naucz. (praktyka) i 2 op. Uczniowie przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich i A59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.

Program stażu został dostosowany do wymagań dotyczących danej kwalifikacji w zawodzie i pozwoli na poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych. Odbycie staży ułatwi stażystom start na rynku pracy i sprostanie wymaganiom, jakie stawiane im są przez pracodawców, które dotyczą głównie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych, z pośród których szczególny nacisk zostanie położony, na kompetencje pożądane w ostatnich dwóch latach na rynku pracy na podstawie analizy ofert pracy tj.: komunikatywność, sumienność i dokładność, samodzielność, pracę zespołową i myślenie analityczne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy i szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy beneficjentów poprzez uczestnictwo w zagranicznych stażach 47 uczniów oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP Nr 2 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez praktyki 7 nauczycieli w okresie IX 2019 – III 2021.

Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

Główne działania podjęte w ramach projektu to:

Metodologia wykorzystana w czasie zarządzania projektem obejmować będzie odpowiednie narzędzia, które pozwolą na: przygotowanie, realizację, upowszechnianie projektu i jego rezultatów oraz ewaluację. Wykorzystane narzędzia to: arkusze analizy dokumentacji, kryteria rekrutacji stażystów, regulamin udziału w projekcie, kwestionariusze ankiet i wywiadu, arkusze hospitacji, obserwacja, raporty i logi z platformy, wskaźniki jakościowe i ilościowe, wycieczki, spotkania integracyjne, uczenie się poprzez działanie (staże).

Podjęte w ramach zagranicznych mobilności działania:

Projekt oddziaływać będzie na beneficjenta, partnerów oraz środowisko lokalne i regionalne. Zakładany wpływ, w tym długoterminowy, będzie następujący: