Menu

Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe – streszczenie

July 11, 2018 - Stawiamy na zagraniczne...

W projekcie weźmie udział: 42 uczniów (ucz.), 5 nauczycieli (naucz.) i 3 opiekunów (op.).
Gr. I Hiszpania – 14 ucz. (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik), 2 naucz. (praktyka) i 1 op. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji T.6 i TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów, T.4 i TG.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych.
Gr. II Włochy – 14 ucz. (kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, fryzjer, technik usług fryzjerskich), 2 naucz. (praktyka) i 1 op. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji T.6 i TG.07 – Sporządzanie potraw i napojów i A.19. i AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
Gr. III Portugalia – 14 ucz. (fryzjer, technik usług fryzjerskich), 1 naucz. (praktyka) i 1 op. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji A.19 i AU.21 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.

Program stażu w poszczególnych zawodach został dostosowany do wymagań dotyczących danej kwalifikacji w zawodzie i pozwoli na poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych.
Odbycie staży ułatwi stażystom start na rynku pracy i sprostanie wymaganiom, jakie stawiane im są przez pracodawców, które dotyczą głównie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji zawodowych, z pośród których szczególny nacisk zostanie położony, na kompetencje pożądane w ostatnich dwóch latach na rynku pracy na podstawie analizy ofert pracy tj.: komunikatywność, sumienność i dokładność, samodzielność, pracę zespołową i myślenie analityczne.

Zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy i szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy beneficjentów poprzez uczestnictwo w zagranicznych stażach 42 uczniów oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP Nr 2 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez praktyki 5 nauczycieli w okresie IX 2018 – III 2020.
Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
• Podnoszenie jakości usług edukacyjnych poprzez doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej
• Poszerzenie kompetencji zawodowych uczniów
• Unowocześnianie procesu dydaktycznego (zwiększanie jakości efektywności pracy dydaktycznej) m. in. poprzez wykorzystywanie TIK
• Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i społecznych
• Promocję szkoły w krajach europejskich
• Rozwijanie poczucia przynależności do dziedzictwa kulturowego własnego regionu, kraju i Europy.

Główne działania podjęte w ramach projektu to:
• trzytygodniowe staże w przedsiębiorstwach branżowych
• kampania informacyjna
• rekrutacja
• spotkania dla stażystów zakwalifikowanych do projektu
• opracowanie przez stażystów CV w j. angielskim
• zajęcia językowe online i kulturalno-pedagogiczne
• zajęcia kulturalne, w tym wycieczki i wieczorki kulturalne
• kursy językowe w kraju partnera
• upowszechnianie projektu i jego rezultatów
• zorganizowanie sesji pożegnalnej, w trakcie której w uczniowie będę prezentować wyniki swojej pracy w trakcie stażu
• dzielenie się wiedzą w ramach WDN i z lekcji otwartych
• organizacja Dnia Europejskiego
• ewaluacja projektu.

Metodologia wykorzystana w czasie zarządzania projektem obejmować będzie odpowiednie narzędzia, które pozwolą na: przygotowanie, realizację, upowszechnianie projektu i jego rezultatów oraz ewaluację. Wykorzystane narzędzia to: arkusze analizy dokumentacji, kryteria rekrutacji stażystów, regulamin udziału w projekcie, kwestionariusze ankiet i wywiadu, arkusze hospitacji, obserwacja, raporty i logi z platformy, wskaźniki jakościowe i ilościowe, wycieczki, spotkania integracyjne, uczenie się poprzez działanie (staże).

Podjęte w ramach zagranicznych mobilności działania:
• umożliwią doskonalenie kompetencji językowych;
• uatrakcyjnią zajęcia w szkole;
• umożliwią zdobycie nowych umiejętności w ramach kwalifikacji zawodowych;
• umożliwią zdobywanie i podnoszenie umiejętności z wykorzystaniem zdalnych form nauczania;
• wpłyną na rozszerzenie i zacieśnienie współpracy z organizacjami i przedsiębiorstwami międzynarodowymi;
• zacieśnią współpracę z instytucjami wspomagającymi prace szkoły poza granicami kraju;
• wpłyną na kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w kraju i krajach UE;
• przygotują stażystów do sprostania potrzebom krajowego i europejskiego rynku pracy.

Projekt oddziaływać będzie głównie na beneficjenta, partnerów oraz środowisko lokalne i regionalne.
Zakładany wpływ, w tym długoterminowy, będzie następujący:
• wzrost w regionie liczby profesjonalnie przygotowanych pracowników i spadku bezrobocia wśród osób młodych,
• zwiększenie motywacji uczniów do nauki w tym języków obcych,
• zwiększenie szans uczniów na samozatrudnienie,
• wszechstronny rozwój zawodowy stażystów, uniezależnienie od sytuacji społeczno – ekonomicznej regionu,
• wykorzystanie dobrych praktyk – szkoła wdraża platformę Moodle w procesie nauczania;
• wzrost poziomu wiedzy i świadomości wśród lokalnej społeczności na temat projektów Erasmus+.