Menu

„Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia” – nowy projekt!

June 6, 2017 - Wzrost kompetencji językowych...

W projekcie „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia” weźmie udział 9 pracowników szkoły: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,przedmiotów humanistycznych, przedsiębiorczości, wychowania fizycznego oraz językowych. W kursie językowym weźmie udział 6 osób (z wyjątkiem nauczycieli przedmiotów językowych) natomiast w kursie z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych -9 osób.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji językowych i cyfrowych pracowników szkoły, które przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Z celem głównym powiązane są następujące cele strategiczne ujęte w EPR:

Celem kursu językowego, który zostanie zorganizowany na Malcie przez firmę Moja Malta.com jest przede wszystkim przygotowanie osób biorących udział w projekcie do udziału w anglojęzycznym kursie z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych -“Multimedialny warsztat pracy nauczyciela”, który będzie realizowany prze fundację  Associação de Mobilidade Intercultural Euromob w Portugalii.

Celem kursu z zakresu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest unowocześnienie procesu dydaktycznego (podniesienie jakości pracy dydaktycznej) m. in. poprzez częstsze, bardziej świadome, bardziej zaawansowane wykorzystywanie technologii komputerowej w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz w trakcie nauczania indywidualnego. Ponadto wykorzystanie nowoczesnych technologii wpłynie na sprawniejsze funkcjonowanie szkoły. Nauczyciele wykażą innowacyjność w podejściu do procesu nauczania, wprowadzą zmiany w planach nauczania i wdrożą je w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dodatkowo osoby biorące udział w kursie poznają: system oświaty w Portugalii z naciskiem na szkolnictwo zawodowe, różnice pomiędzy publicznym i prywatnym systemem edukacyjnym, sposoby włączenia przez gminy młodzieży w rynek pracy, problem bezrobocia w Portugalii, szkolenia organizowane przez Centrum Pracy i Gminy, nowe technologie w szkolnictwie zawodowym i ogólnym.

W ramach projektu zostaną podjęte działania takie jak:

Podjęte w ramach zagranicznych mobilności będą miały wpływ zarówno na uczestników , szkołę jak i partnerów.
Na uczestników:

Na szkołę:

Na partnera: