Menu

Dla przypomnienia – streszczenie naszego projektu.

April 18, 2017 - Europejskie podróże...
Dla przypomnienia – streszczenie naszego projektu.

W projekcie “Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe – staże zagraniczne” weźmie udział: 48-sobowa grupa uczniów, 4 nauczycieli (gastronomia) oraz 3 opiekunów.
Gr. I Hiszpania – 16 uczniów (klasa II: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych) i 1 opiekun. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji  T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
Gr. II Włochy – 16 uczniów (kl. II i III: cukiernik, kl. III technik żywienia i usług gastronomicznych), 2 nauczycieli (staż) i 1 opiekun. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji  T.4 – Produkcja wyrobów cukierniczych i kwalifikacji  T.6. Sporządzanie potraw i napojów.
Gr. III Portugalia – 16 ucz. (kl. II i III: fryzjer, technik usług fryzjerskich), 2 nauczycieli (staż) i 1 opiekun. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji  A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
Program stażu pozwoli uczestnikom na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczanej kwalifikacji. Ponadto odbycie staży ułatwi stażystom start na rynku pracy i sprostanie dużym wymaganiom, jakie stawiane są przez  pracodawców.
Cel główny projektu to: zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy i szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy beneficjentów poprzez uczestnictwo w zagranicznych stażach oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP Nr 2 w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania:

Metodologia wykorzystana w czasie zarządzania projektem obejmować będzie odpowiednie narzędzia, które pozwolą na: przygotowanie, realizację, upowszechnianie projektu i jego rezultatów oraz ewaluację. Wykorzystane narzędzia to: arkusze analizy dokumentacji, kryteria rekrutacji stażystów, regulamin udziału w projekcie, kwestionariusze ankiet i wywiadu, arkusze hospitacji, obserwacja, raporty i logu z platformy, wskaźniki jakościowe i ilościowe, wycieczki, spotkania integracyjne, uczenie się poprzez działanie (staże).

Podjęte w ramach zagranicznych mobilności działania:

Projekt oddziaływać będzie głównie na beneficjenta, partnerów oraz środowisko lokalne i regionalne.
Zakładany wpływ, w tym długoterminowy, będzie następujący: